Anatomy Typeface từ typedecon

Đối với người nghiên cứu, khi tìm được 1 tài liệu quý, giống như tìm được 1 cánh cửa thần kỳ. Chúng ta có thể sử dụng cách nói như vậy đối với tài liệu dưới đây.

Đây là bộ hoàn chỉnh nhất về typography anatomy bao gồm chú thích và có cả file vector ở định dạng PDF từ trang https://typedecon.com (dù là miễn phí nhưng bạn phải khai báo thẻ VISA để download)

 

Baseline

 

X-Height

 

Mean-Line

 

Ascender

 

Ascender-Line

 

Acent-Line

 

Descender

 

Descender-Line

 

Descent_Line

 

Lowercase

 

Uppercase

 

Italics

 

Cap-Height

 

Cap-Line

 

Body-Height

 

Apex

 

Vertex

 

Counter

 

Open-Counter

 

aperture

 

Terminal

 

Teardrop-Terminal

 

Ball-Terminal

 

Finial

 

Flag

 

Arm

 

Cross-Stroke

 

Crossbar

 

Serif

 

Bilateral Serifs

 

Ampersand

 

Arc-of-Stem

 

Axis

 

Beak

 

Bowl

 

Bracket

 

Crotch

 

Diacritic

 

Diagonal-Stroke

 

Dot (Tittle)

 

Ear

 

Eye

 

Hairline

 

Hook

 

Leg

 

Ligature

 

Link

 

Lobe

 

Loop

 

Old-Style-Figures

 

Overshoot

 

Quaint

 

Shoulder

 

Spine

 

Spur

 

Stem

 

Stroke

 

Swash

 

Tail

 

Download file vector PDF pdf-icon  TypeDecon Digital Download

 

library_book


Nguồn: https://typedecon.com