BOOK - Composition

COMPOSITION - updated 20Aug2019

Sách bố cục tiếng Anh

 • Art and Illusionists (Nicholas Wade) -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Art Fundamentals (3Dtotal) -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Art of Optical Illusions (Al Seckel) -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Basics Photography Composition (David Prakel) -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Composition__The_Anatomy_of_Picture_Making (Marsha Devine) -- EPUB ⋅ 24.7 MB ⋅ EN
 • Composition (Arthur Dow) -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Composition Tips (Marsha Devine) -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Creative Composition (Harold Davis) -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Creative Illustration (Andrew Loomis) -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Drawing and Composition for Visual Storytellers (Marcos Mateu Mestre) -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Esher-M-k_Grafika -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ RU
 • Foundation for Art and Design 3 Edition (Mark Galer) -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Igra Sveta I Teni Dlya Khudozhnikov Byorn Khogart -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ RU
 • Japanese design concept Notan -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • l art de la composition et du cadrage -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ FR
 • Landscape Painting for Beginners -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Layout and Composition for Animation (Ed Ghertner) -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Learning to See Creatively (Bryan Peterson) -- EPUB ⋅ 24.7 MB ⋅ EN
 • Optical Illusions (Gianni A. Sarcone) -- EPUB ⋅ 24.7 MB ⋅ EN
 • Photography The Art of Composition (Bert Krages) -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Pictorial Composition and the Art of Drawing -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Piter_Uord_kompozitsia_Kadra_V_Kino_I_Na_Televidenii -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ RU
 • The Art of Composition (Michel Jacobs) -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • The Art of Layout and Storyboarding (Mark T Byrne) -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • The Elements of Drawing (John Ruskin) -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • The Figure in Composition (Paul G Braun) -- EPUB ⋅ 24.7 MB ⋅ EN
 • The Golden Ratio (Gary B Meisner) -- EPUB ⋅ 24.7 MB ⋅ EN
 • The Painter's Secret Geometry (Charles Bouleau) -- EPUB ⋅ 24.7 MB ⋅ EN
 • The Photographers Eye -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Viewpoints (Marc Frantz) -- PDF ⋅ 24.7 MB ⋅ EN

Tạp chí

Sách bố cục tiếng Việt

 • Bố Cục Cách Điệu Hoa Lá - phần 1 -- PDF ⋅ 1,7 MB ⋅ VN
 • Bố Cục Cách Điệu Hoa Lá - phần 2 -- PDF ⋅ 629 KB ⋅ VN
 • Bố Cục Cách Điệu Hoa Lá - phần 3 -- PDF ⋅ 2,4 MB ⋅ VN
 • Các Nguyên Tắc Bố Cục -- PDF ⋅ 1,1 MB ⋅ VN
 • Cơ Sở Tạo Hình (Lê Huy Văn - Trần Tử Thành) -- PDF ⋅ 27 MB ⋅ VN
 • Cơ Sở Tạo Hình (Lê Minh Sơn) -- PDF ⋅ 5,1 KB ⋅ VN
 • Cơ Sở Tạo Hình cho Sinh Viên Kiến Trúc (giáo trình ĐHBK Đà Nẵng) -- DOC ⋅ 14,2 MB ⋅ VN
 • Giáo Trình Bố Cục ĐHMT Hà Nội (Đặng Quý Khoa) -- PDF ⋅ 28,6 MB ⋅ VN
 • Nghệ Thuật Bố Cục và Khuôn Hình (họa sĩ Đức Hòa dịch) -- PDF ⋅ 70,6 MB ⋅ VN
 • Quy Trình Bố Cục (Trần Văn Phú) -- PDF ⋅ 8,1MB ⋅ VN

Video