Tủ Sách Before and After

Before and After là 1 trong những bộ sách giá trị chuyên về các thủ thuật, nguyên tắc trong lĩnh vực Thiết kế đồ Họa

Bộ sách nỗi tiếng này được sưu tầm dưới đây ở định dạng PDF với chất lượng sách cao nhất

 

 

 • A site of unusual clarity -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • A small newsletter that reads BIG -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Big Bold Beautiful -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Callout Ideas -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Create Web Page Photo Backgrounds -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design A Beautiful Web Header -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design A Card The Easy Way -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design a catalog of Rectangles -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design a chalkboard web banner -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design a Clock -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design a design without rulers -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design a dual-purpose Letterhead -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design a Flier That Comes Back -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design a Flier That Sells -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design a Label-style title -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design a Mulit-Purpose Flier -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design a panoramic Booklet -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design a Peekaboo Brochure -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design a pocket-size brochure -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design a showroom-style presentation -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design a small chart -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design a story-style brochure -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design a Wrap-Around Brochure -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design Below The Line -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design Easy Cover Patterns -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design from a creative brief -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design like a lazy person -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design on a Centerline -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design Simple Presentations -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design Teen-Tiny Brochures -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design your own Christmas Cards -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Design-Talk Six Design Ideas -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • DesignTalk01 Five Design Ideas -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • DesignTalk02 Five Design Ideas -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • DesignTalk03 Five Design Ideas -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • DesignTalk04 Five Design Ideas -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • DesignTalk05 Five Design Ideas -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • DesignTalk06 Five Design Ideas -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • DesignTalk07 Five Design Ideas -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • DesignTalk08 Five Design Ideas -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • DesignTalk09 Five Design Ideas -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • DesignTalk10 Five Design Ideas -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • DesignTalk11 Five Design Ideas -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • DesignTalk12 Five Design Ideas -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • DesignTalk13 Five Design Ideas -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • DesignTalk14 Five Design Ideas -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • DesignTalk15 Five Design Ideas -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • DesignTalk16 Five Design Ideas -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Distinctively Oriental -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Draw Great Visual Instructions -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Equilibrium -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • First Things First -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Focus Your Presentation -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Fun with words and pictures -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • How to Cool A Hot Photo -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • How to Design a Second Page -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • How to design a small poster -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • How to Find the Perfect Color -- PDF ⋅ 2.6 KB ⋅ EN
 • How To Look Real -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • How to set a text-only logotype -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • How To Use That Typeface -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Lessons from a beautiful site -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Logo of letters -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Make A Theme -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Many from One -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • One Line Design -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Open Space -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Our Color Wheel -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Picture It Twice -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Picture Path -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Picture Your Group -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Picture Your Presentation -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • PixTrix01 Cropping basics -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • PixTrix02 Web Graphics -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • PixTrix03 Scrapbook-Style Photos -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • PixTrix04 Focal Points -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Simple Uniform Repetitive -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Simply Borderless -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Small Calendars -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Small Site Great Format -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Squeeze Play -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Step-Up Brochure -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Swipe It -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Three Documents One Look -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Tiny-Budget Evocative Card -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • Unleash The Action -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • What Typeface -- PDF ⋅ 769 KB ⋅ EN
 • What's the right typeface for text -- PDFPDF ⋅ 769 KB ⋅ EN