Snow 3D Lettering 86PNG và Pattern

Bộ ký tự bằng tuyết với nền trong suốt, sẵn sàng cho thiết kế để lồng ghép...

Thể loại: Ảnh nền trong suốt (72 ppi, 3000 px x 3000 px)
Định dạng: PNG
Dung lượng: ~ 2,9 MB/ png (x 86 png = 440 MB)
Download ảnh 3000 px x 3000 px Click phải lên ảnh và chọn Save link as...

 

KIỂU 1: CHỮ TUYẾT TRẮNG

KIỂU 2: CHỮ TUYẾT XANH

CÁC SNOW PATTERNS

Download file PATcách dùng trong Photoshop