Phần mềm thiết kế vector trên mac (như illustrator)

Nâng cấp Affinity Designer 1.8

Cùng với Affinity Photo, Affinity Publisher, thì Serif cũng nâng cấp Affinity Design lên phiên bản 1.8 trong tất cả các phiên bản iPad, Mac