pc mac - Nét cọ dây xích

Khi nét vẽ là chuổi dây thừng, dây xích là những hiệu ứng thú vị trên photoshop

Vẽ đơn vị cọ

 • Mở 1 file mới 200px x 200px
 • Gõ chữ O bằng font DIN Condensed
 • Rasterize để chuyển text thành pixel
 • Xoay và vẽ tiếp đoạn mắc xích như hình dưới đây

 •  Lưu lại brush preset (Edit > define brush preset)

Thử cọ trong file mới

 • Mở file mới
 • Mở bảng lệnh Brush Settings
  • Brush Tip Shape: Tăng space cho đến khi các đầu cọ rời ra nối tiếp với nhau
  • Shape Dynamics > Angle Jitter > control: Direction

Giờ bạn vẽ 1 nét cọ nào nó cũng đều là 1 chuỗi dây xích

Photoshop