ps mac - vẽ vector với Curvature Pen tool

Kể từ photoshop CC 2018 trở lại đây có sự xuất hiện 1 công cụ vector mạnh mẽ là Curvature Pen Tool, mà khi sử dụng, bạn sẽ không cần thêm 1 công cụ nào khác để vẽ và chỉnh sửa những mảng vector

 

Curvature Pen tool

 

tóm tắt

 • Vẽ đường
  • Tạo anchor point: Click lên canvas, khi click điểm thứ 3 thì điểm thứ 2 sẽ chuyển thành smooth và 3 điểm sẽ trở thành cung tròn
  • Tạo corner anchor point: Dclick
  •  click để tạo đường 90o hoặc 45o
  • Kết thúc: nhấn esc
 • Chỉnh sửa
  • Di chuyển anchor point: Drag
  • Thêm anchor point: Click lên curve
  • Delete anchor point: Click chọn point và nhấn
  • Chuyển corner point - smooth point:  click (hoặc dclick)

 

link file thực hành của adobe

 

Dclick để vẽ các đường thẳng

jhdfgkf

Rubber BandTính năng này cho người vẽ thấy trước sự thay đổi của đường path khi vẽ

Dclick để chuyển smooth point sang corner point và ngược lại

 

(https://helpx.adobe.com/photoshop/how-to/draw-edit-curves-curvature-tool.html)

 Clip trên youtube